Buildable AS - Endringer under bygging, som avviker fra godkjente byggemeldingstegninger

Byggearbeid på egen tomt

Dette bør du vite om endringer og godkjenninger

Når ditt byggeprosjekt har blitt godkjent av kommunen, er det viktig at du setter deg inn i selve vedtaket (byggetillatelsen, igangsettingstillatelsen, IG). Her presiserer kommunen hvilke tegninger som er godkjent og kan gi konkrete betingelser for vedtaket.

"I prinsippet vil alle endringer som ikke er omsøkt og godkjent, automatisk bli søknadspliktige"

Mange har hørt om tiltak som ikke krever søknad, som for eksempel terrasser som ikke er høyere enn 1 meter, støttemurer plassert med en gitt avstand og høyde til nabogrensen, størrelser på bygg, osv. Flere er derfor av den oppfatning at man for eksempel kan oppføre en støttemur med 1 meters høyde 1 meter fra nabogrensen, uten at dette må omsøkes. Dette er en konsekvens av regelendringer, som det snakkes varmt om. Realiteten er derimot noe annerledes. Grunnen til dette er alle andre lover, forskrifter og bestemmelser, som man også må forholde seg til.

Før ferdigattest er gitt ved et pågående byggeprosjekt, gjelder ikke bestemmelsene i SAK10 § 4-1 (Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse). Alle forholdene i denne paragrafen må dokumenteres med fasadetegninger, oppriss, snitt, osv., dersom det ikke utføres i henhold til omsøkte tegninger. Planløsning, fasade, plassering, terrenget osv., skal alltid utføres i henhold til godkjente tegninger vedlagt IG-søknaden. Dette gjelder alt av plattinger, støttemurer, fyllinger, skjæringer, rominndeling, osv., helt frem til ferdigattest er gitt. Deretter kan det, når alle forhold ligger til rette for det, defineres som et ikke søknadspliktig tiltak.

Om det dukker opp forhold som gjør at noe må endres, må dette meldes og avklares med ansvarlig søker. Mindre avvik fra godkjente tegninger kan noen ganger tolereres uten å måtte søke om en formell endringstillatelse. Imidlertid er det viktig å merke seg at dette kan variere fra kommune til kommune, og det er opp til de lokale bygningsmyndighetene å avgjøre om en endring krever en formell søknad.

Ønskede endringer fra det som er godkjent, vil normalt kreve en endringssøknad. Endringene må godkjennes av kommunen før endringen utføres. Det er derfor viktig at du som tiltakshaver informerer om slike endringer.

Det er mange regler rundt en tomt, som gjør at slike endringer kan føre til sanksjoner. Slike forhold kan utsette brukstillatelse og ferdigattest. Flere banker krever ferdigattest før byggelånet omgjøres til boliglån. Man bør derfor forholde seg til omsøkte tegninger, dersom man ønsker raskest mulig ferdigattest.
Back to blog